Kvalitet och miljöKvalitetsarbete - ISO 9001

Både när det gäller egenproduktion som handelsvaror ställer vi höga krav på kvaliteten. Att rätt kvalitet efterlevs på våra handelsvaror säkerställs vid de årliga möten som vi håller med våra leverantörer. Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och omfattar utveckling, tillverkning och handel med produkter och tjänster med inriktning på utövare av fysiska aktiviteter samt åskådare i sport- och motionsanläggningar.
 
     
     

Miljöarbete - ISO 14001

Miljöpolicy

Rantzows Sport AB bedriver ett aktivt miljöarbete. Genom att använda rätt metoder, material och energianvändning i våra processer arbetar vi kontinuerligt för att minimera påfrestningen på miljön. Detta innebär att vi strävar efter material som har en lång livslängd och bidrar till en hållbar utveckling. Vi arbetar med att hitta material som kan återvinnas, återanvändas eller brytas ned för att ingå i ett naturligt kretslopp. Alla anställda ska ha kunskap om miljöarbetet och få lämplig information/utbildning i ämnet så att miljöfrågor är en naturlig del i det dagliga arbetet. Vi vill ständigt utveckla vårt miljöarbete för att hela tiden upptäcka risker och förbättringsmöjligheter på miljö- och energiområdet och är idag certifierade enligt ISO 14001.